ಯುವಕರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆಗಳು

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆ                ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ

ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ            ರೂಪಿಸಿ

ತುರ್ತು ನಿಧಿಗಳನ್ನು             ಇರಿಸಿ

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ

ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ