ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್​​ಗಳಲ್ಲಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಗುಣಗಳು

ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸೋಯಾ ಸಹಕಾರಿ

ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ 

ಉರಿಯೂತದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ

ಋತುಬಂಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ

ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ