ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಬೇಕು?

17 October 2023

Pic Credit - Pintrest

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ

Pic Credit - Pintrest

ಓಂ ದೇವಿ ಕೂಷ್ಮಾಂಡೈ ನಮಃ

Pic Credit - Pintrest

ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

Pic Credit - Pintrest

ವಂದೇ ವಾಂಚಿತ ಕಾಮಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಕೃತಶೇಖರಂ ಸಿಂಹರೂಢ ಅಷ್ಟಭುಜಾ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಯಶಸ್ವಿನೀಂ

Pic Credit - Pintrest

ಓಂ ಏಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೂಷ್ಮಾಂಡೈ ನಮಃ

Pic Credit - Pintrest

ಕುಸ್ತಿತಃ ಕೂಷ್ಮಾ ಕೂಷ್ಮಾ - ತ್ರಿವಿಧತಾಪಯುತಃ ಸಂಸಾರಃ ಸ ಅಂಡೇ ಮಾಂಸಪೇಶ್ಯಾಮುದರರೂಪಾಯಾಂ ಯಸ್ಯಾಃ ಸಾ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ

Pic Credit - Pintrest

ಸುರಸಂಪೂರ್ಣಕಲಶಂ ರೂಧೀರಾಪ್ಲುತಮೇವ ಚ ದಧಾನ ಹಸ್ತಪದ್ಮಾಭ್ಯಂ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಶುಭದಾಸ್ತು ಮೇ

Pic Credit - Pintrest

ಓಂ ದೇವಿ ಕೂಷ್ಮಾಂಡದಾಯ್ಯೈ ನಮಃ

Pic Credit - Pintrest

ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಯಾವ ಪೂಜಾ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು?