ಮಹಾಗೌರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು?

22 October 2023

Pic Credit - Pintrest

ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ

Pic Credit - Pintrest

ಓಂ ದೇವಿ ಮಹಾಗೌರಿಯೇ ನಮಃ

Pic Credit - Pintrest

ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಹಾಗೌರಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

Pic Credit - Pintrest

ಓO ದೇವಿ ಮಹಾಗೌರಿಯೇ ನಮಃ

Pic Credit - Pintrest

ಶ್ವೇತ ವೃಷೆಸಮೃದ್ಧ ಶ್ವೇವೇತಾಂಬರ್ಧಾರ ಶುಚೇಹ ಮಹಾಗೌರಿ ಶುಭಂ ದಾದ್ಯನ್ಮಹದೇವ ಪ್ರಮೋದಃ

Pic Credit - Pintrest

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಮ್ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಮಾಮಾ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ಧಿ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹಾ

Pic Credit - Pintrest

ಮಾತಾ ಚಾ ಪಾರ್ವತಿ ಪಿತಾ ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಬಾಂಧವ ಶಿವಭಕ್ತ, ಸ್ವದೇಶೋ ಭುವಂತ್ರಾಯಂ

Pic Credit - Pintrest

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಯೋಗಿನಿ ಯೋಗಿನಿ ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ಯೋಗ ಭಯಂಕರಿ ಸಕಲ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಸ್ಯ ಮುಖ ಹೃದಯಂ ಮಮವಶಂ ಆಕರ್ಷಯ ಆಕರ್ಷಯ ಸ್ವಾಹ

Pic Credit - Pintrest