ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಜೀವನದ ಹಾದಿ ತೋರುತ್ತೆ

ಸೋಲು ಹಾಗೂ ಗೆಲುವು ಜೀವನದ ಅಂಗಗಳು

ಜೀವನವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನವೂ ವಿಭಿನ್ನ

ಗೆಲುವಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು

ನೀವು ನಿಮಗಿಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಜೀವಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡಿ ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಬೇಡಿ

ವಿನಮ್ರತೆ ಇರಲಿ