ಚಿರಾಪುಂಜಿ, ಮೇಘಾಲಯ

ಖಜ್ಜಿಯಾರ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ

ಕೂನೂರ್, ತಮಿಳುನಾಡು

ರೋಡೋಡೆಂಡ್ರಾನ್ ಅರಣ್ಯ, ಸಿಕ್ಕಿಂ

ಚೋಪ್ತಾ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ