ಹುಣಸೇಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದೆ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಗುಣ

ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪುಕಲೆ ನಿವಾರಣೆ

ಚರ್ಮದ ಪದರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಚರ್ಮವನ್ನು ನಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ

ಚರ್ಮ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ