ಕೇರಳದ  ಕೋವಲಂ ಬೀಚ್

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಬೀಚ್

ಗೋವಾದ ಕೋಲ್ಬಾ ಬೀಚ್

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಲಿಬಾಗ್ ಬೀಚ್

ಒರಿಸ್ಸಾದ ಕೋನಾರ್ಕ್ ಬೀಚ್