ಅಸ್ಸಾಂನ ಕಾಮಾಖ್ಯ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ

ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ.

ಬಿಹಾರದ ಮುಜಾಫರ್‌ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮಾತಾ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷರಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ.

ಕೇರಳದ ಅಟ್ಟುಕಲ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ.