ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಕ್​ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್​ ಮಾಡಬಹುದು

ಮಿಯಾರ್ ಕಣಿವೆ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ

ಶೇಯ್​ ರಾಕ್​: ಲಡಾಖ್​

ಮಲಶೇಜ್ ಘಾಟ್ :ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ಹಂಪಿ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಪಾರ್ವತಿ ಕಣಿವೆ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ