ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.

ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

 ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಛಾಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು.

ಹೃದಯ ರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚುವ ಅಪಾಯ.

ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.