ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿವು

ಅಶ್ವಗಂಧವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ

ಈ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿವೆ

ರೋಡಿಯೋಲಾಕ್ಕೆ ಖಿನ್ನತೆ, ಒತ್ತಡ ದೂರ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ

ಹಾಥಾರ್ನ್ ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ