ಆಲಿಯಾ  500 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಆಡಿಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು

ಅವರು ತಮ್ಮ 6 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು

ಸಂಗೀತ ತರಬೇತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ

ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ