ಮುಂಜಾನೆಯ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಲಹೆಗಳು 

ಅಲ್ಪಕಾಲ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ (15 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷ) ಮಾತ್ರ

ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ  ಆಹಾರ ಕಡಿಮೆ  ಸೇವಿಸಿ

ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಮುಖ್ವನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ

ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನದ್ರೆ ಮಾಡಿ