ಭಾರತದ ಬಹಳಸಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುವ ಬೀಚ್  ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ಮಾಂಡವಿ ಬೀಚ್

ಪುರಿ ಬೀಚ್

ಮರಿನಾ ಬೀಚ್

ಕೊವಲಂ ಬೀಚ್

ಜುಹು ಬೀಚ್

ಉಳ್ಳಾಳ ಬೀಚ್

ಬಾಗಾ ಬೀಚ್

ಪೋವರ್ ಬೀಚ್