ಪ್ರತಿದಿನ ಅನ್ನದ ಬದಲು ಈ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿ

ಇಡ್ಲಿ

ಅಕ್ಕಿಯ ಪಾಯಸ

ರೈಸ್ ಸಲಾಡ್

ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್