ಸ್ಟಾರ್ ನಟ-ನಟಿ ಸ್ಕೂಟಿ ಹತ್ತಿ ನಗರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ

ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ, ಚಾರ್ಮಿ ಸಿಟಿ ರೌಂಡ್ಸ್

ಸ್ಕೂಟಿ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಕಾಲದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಚಾರ್ಮಿ

ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ಮುಂಬೈ ನಗರ ಸುತ್ತಟ