ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ ಅಭದ್ರತೆ ಭಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮಾತನಾಡಿ, ನಂಬಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿ

ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಅಭದ್ರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು

ನೆಗೆಟಿವ್ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿ