ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಿ.

ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ

ಜೊಜೊಬಾ ಎಣ್ಣೆ

ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ