ಚಿಕನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ (Chicken strips)

ಮಾಂಸ (Mutton)

ಸೌತೆಕಾಯಿ (cucumber)

ಮೀನು (Fish)

ಕಡಲೆ ಬೀಜದ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಿಸ್ಕತ್ತು (Peanut butter biscuits)