ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ

ಓಂ ಗಣೇಶ ಋಣಂ ಛಿಂಧಿ ವರೇಣ್ಯಂ ಹೂಂಗ್ ನಮಃ ಫಟ್‌

ಓಂ ವಿಘ್ನನಾಶನಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಶ್ರೀಂಗ್ ಹ್ರೀಂಗ್ ಕ್ಲೀಂಗ್ ಗ್ಲೌಂಗ್ ಗಂಗ್‌ ಗಣಪತಯೇ ವರ ವರದ ಸರ್ವಜನ್ಮಾಯ ವಶಮನಾಯ ಥಾ ಥಾ

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಗಂ ಸೌಭ್ಯಾಯ ಗಣಪತಯೇ ವರ ವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಗಂ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಾಯ ನಮಃ

ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ನಮಃ