ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ| ಊರ್ವರೂಕಮಿವ ಬಂಧನಾನ್‌ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಮೃತಾತ್‌||

ಓಂ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಾದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್‌||

ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೇ ಅಮೃತೇಶಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ

ಏತಾನಿ ಶಿವನಮಾನಿಯಃ ಪಠೇನ್ನಿಯತಃ ಸಕೃತ್ । ನಾಸ್ತಿ ಮೃತ್ಯುಭಯಂ ತಸ್ಯ  ಪಾಪರೋಗಾದಿ ಕಿಂಚನ ।।

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ವಿಶ್ವರೂಪ ಸದಾಶಿವ । ಶರಣಂ ಭವ ಭೂತೇಶ ಕರುಣಾಕರ ಶಂಕರ ।।

ಹರ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ವಿಶ್ವೇಶಾಮರವಲ್ಲಭ । ಶಿವ ಶಂಕರ ಸರ್ವಾತ್ಮನ್ನೀಲಕಂಠ ನಮೋಸ್ತುತೇ।।

ಧೀರ್ಘಮಾಯುಧ೯ನಂ ಧ್ಯಾನಂ ಸೌಮಂಗಲ್ಯಮ್ ಸುಪುತ್ರತಾಂ। ದೇಹಿ ಮೇ ದೇವ ಸುಪ್ರೀತ ಪಾಶುರತ್ನಾದಿಸಂಪದಃ।।

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ ಅಥವಾ ''ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರುದ್ರಾಯ''