2023 ಆಗಸ್ಟ್ 4ರ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿ

ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತರು

ಸಂಪತ್ತು: 7.32 ಲಕ್ಷಕೋಟಿ ರೂ

1. ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ

ಸಂಪತ್ತು: 4.51 ಲಕ್ಷಕೋಟಿ ರೂ

2. ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ

ಸಂಪತ್ತು: 2.55 ಲಕ್ಷಕೋಟಿ ರೂ

3. ಸೈರಸ್ ಪೂನವಾಲ

ಸಂಪತ್ತು: 2.14 ಲಕ್ಷಕೋಟಿ ರೂ

4. ಶಿವ್ ನಾದರ್

ಸಂಪತ್ತು: 1.66 ಲಕ್ಷಕೋಟಿ ರೂ

5. ಸಾವಿತ್ರಿ ಜಿಂದಾಲ್

ಸಂಪತ್ತು: 1.53 ಲಕ್ಷಕೋಟಿ ರೂ

6. ದಿಲೀಪ್ ಸಾಂಘವಿ

ಸಂಪತ್ತು: 1.36 ಲಕ್ಷಕೋಟಿ ರೂ

7. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಿಟ್ಟಲ್

ಸಂಪತ್ತು: 1.35 ಲಕ್ಷಕೋಟಿ ರೂ

8) ರಾಧಾಕಿಶನ್ ದಾಮನಿ

ಸಂಪತ್ತು: 1.31 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ

9) ಕುಮಾರ ಬಿರ್ಲಾ

ಸಂಪತ್ತು: 1.12 ಲಕ್ಷಕೋಟಿ ರೂ

10) ಉದಯ್ ಕೋಟಕ್