ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು?

15 October 2023

Pic Credit:Pintrest

ನವರಾತ್ರಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನ  ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

15 October 2023

Pic Credit:Pintrest

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲು  ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಪಿಸಿ. 

15 October 2023

Pic Credit:Pintrest

ಓಂ ದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ

15 October 2023

Pic Credit:Pintrest

ದಧನಾಕಾರ ಪದ್ಮಭಯಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾ ಕಮಂಡಲಂ, ದೇವೀ ಪ್ರಸಾದಿತು ಮಯಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿಯನುತ್ತಮ

15 October 2023

Pic Credit:Pintrest

ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

15 October 2023

Pic Credit:Pintrest

ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀ ಅಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಓಂ ದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿಯೇ ನಮಃ

15 October 2023

Pic Credit:Pintrest

ದಾದಹಾನ ಕರ್ಪದಮ ಅಭಯಾಮಸ್ಕಮಲ ಕಾಮದಲು ದೇವಿ ಪ್ರಸಿದತು ಮಯಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿಯಂತಮ

15 October 2023

Pic Credit:Pintrest

 ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಧರಿಸುವ ನವ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಗೆಯ ಮಹತ್ವವೇನು?