ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಣೆಗೇಡಿತನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ದಶಕದಿಂದಲೂ ವನವಾಸ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಟಿವಿ9ನಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಗೃಹಭಂಗ ಕುರಿತಾದ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ನಂತರ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ದಶಕದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ.