ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಸಿಗಲ್ಲ! ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಬರೀ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ.. ಎಲ್ಲಿ?